پست های ارسال شده در آبان سال 1392

دوباره باید شد...

  """"متارکه،،،مبارکه""" وارسته به هدفی...یا وابسته به هوسی!؟؟ وقتی درک کرد،،ترک کرد..متارکه مبارکه... بازگشت از مواد روان گردان...در اولین دور برگردان... خطاب به معتاد::: این چه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید